Algemene Voorwaarden Schrijftuintje

Schrijftuintje wordt gerund door Miranda van der Vegt. Schrijftuintje verzorgt workshops, cursussen, trainingen en coaching.  Schrijftuintje wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, redelijkheid en betrouwbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen in algemene voorwaarden die op alle activiteiten van toepassing zijn. Heeft u een vraag? Stuur dan een mail. Info@schrijftuintje.nl.

 

 1. Toepasbaarheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schrijftuintje en een deelnemer of opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. Inschrijving en betaling
 • Inschrijvingen voor activiteiten van Schrijftuintje gaan via e-mail. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Betaling vindt plaats per bank o.v.v. het factuurnummer, cursus en startdatum. Na inschrijving gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden.  De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Na ontvangst van uw betaling is de inschrijving definitief.
 1. Annulering door deelnemer of opdrachtgever
 • De deelnemer of opdrachtgever heeft het recht deelname te annuleren. Annulering kan door het kenbaar maken via een e-mail.
 • Na inschrijving geldt er een bedenktijd van 2 weken. U kunt uw inschrijving in deze 2 weken kosteloos annuleren.
 • Als u zelf uw deelname annuleert tot 3 weken vóór aanvang van de eerste bijeenkomst, zijn administratiekosten van €20 verschuldigd. Er zijn mogelijkheden om, in overleg, deze kosten te gebruiken voor deelname aan een andere workshop of cursus.
 • Als u zelf uw deelname annuleert vanaf 3 weken tot 1 week vóór aanvang van de eerste bijeenkomst, is de helft van het deelnamebedrag verschuldigd. Er zijn mogelijkheden om, in overleg, dit deelnamebedrag te gebruiken voor deelname aan een andere workshop of cursus.
 • Als u zelf uw deelname annuleert binnen één week voor aanvang én bij onderbreking van het programma is het volledige bedrag verschuldigd. Er zijn mogelijkheden om, in overleg, dit deelnamebedrag te gebruiken voor deelname aan een andere workshop of cursus.
 1. Annulering door Schrijftuintje
 • Schrijftuintje behoudt zich het recht voor om een programma te wijzigen en bij onvoldoende aanmeldingen het programma te annuleren.
  Bij annulering door Schrijftuintje krijgt u uw geld volledig terug.
 1. Tarieven
 • Schrijftuintje stelt de tarieven van alle activiteiten vast. Zij heeft het recht deze te allen tijden te wijzigen. Over wijzigingen van deze aard wordt via e-mail en de website gecommuniceerd.
 • Het uitgangspunt is dat kosten geen belemmering mogen zijn voor deelname. Mochten de tarieven zoals weergegeven op schrijftuintje.nl een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen zodat we mogelijkheden tot een korting kunnen bespreken.
 1. Aansprakelijkheid
 • De organisatie en uitvoering van programma’s geschieden naar beste vermogen van Schrijftuintje. Wij kunnen echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.
 • Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de deelnemer en Schrijftuintje aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het programma ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelname, respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer.
 • Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient u uw huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen ten alle tijde per direct aan Miranda van der Vegt van Schrijftuintje kenbaar gemaakt te worden. Zij kan aan de hand hiervan, ter bescherming van uzelf, besluiten om toegang tot de activiteiten te weigeren.
 • Schrijftuintje is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.
 1. Klachten
 • Schrijftuintje zet zich volledig in om haar activiteiten naar tevredenheid aan te bieden. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt dat dan per omgaande (schriftelijk, per email of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.

Privacyverklaring Schrijftuintje

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Miranda van der Vegt, de eigenaresse van Schrijftuintje, gevestigd in Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71214887.

Persoonsgegevens

Schrijftuintje verwerkt je contactgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Jouw contactgegevens zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden en je op de hoogte te houden van activiteiten van Schrijftuintje.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam;

– Geboortedatum;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anurag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens verwerken

Schrijftuintje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling;

– Verzenden van onze nieuwsbrief;

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Om goederen en diensten bij je af te leveren;

– Schrijftuintje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Ik geef gegevens aan Mailchimp met als doel het versturen van een nieuwsbrief. En met Google deel ik gegevens om inzicht te krijgen in de bezoekers van mijn site. Ik bepaal dan het doel en het middel. Mailchimp verwerkt voor mij de gegevens om een of meerdere nieuwsbrieven te kunnen versturen en te zien wat ontvangers ermee doen. Google verwerkt ze in rapporten over sitebezoek en gedrag.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn site www.schrijftuintje.nl is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. De website is gebouwd in WordPress en webhosting wordt verzorgd door pcextreme. Voor zover ik weet gebruik ik geen cookies.

Schrijftuintje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schrijftuintje.nl

Niet digitale gegevens 
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En ik weet waar de sleutel verstopt is.

Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Bewaartermijnen
Schrijftuintje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Personalia indien klant – 15 jaar – wettelijk bepaald, anders 1 jaar

– Adres indien klant – 15 jaar – wettelijk bepaald, anders 1 jaar

– Telefoonnummer indien klant – 15 jaar – wettelijk bepaald

– Emailadres indien klant – 15 jaar, of zolang je staat ingeschreven voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schrijftuintje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schrijftuintje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schrijftuintje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schrijftuintje.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Schrijftuintje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.