Algemene Voorwaarden Schrijftuintje

Schrijftuintje wordt gerund door Miranda van der Vegt. Schrijftuintje verzorgt workshops, cursussen, trainingen en coaching.  Schrijftuintje wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, redelijkheid en betrouwbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen in algemene voorwaarden die op alle activiteiten van toepassing zijn. Heeft u een vraag? Stuur dan een mail. Info@schrijftuintje.nl.

 

 1. Toepasbaarheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schrijftuintje en een deelnemer of opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inschrijving en betaling
 • Inschrijvingen voor activiteiten van Schrijftuintje gaan via e-mail. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Betaling vindt plaats per bank o.v.v. het factuurnummer, cursus en startdatum. Na inschrijving gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden.  De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Na ontvangst van uw betaling is de inschrijving definitief.

 

 1. Annulering door deelnemer of opdrachtgever
 • De deelnemer of opdrachtgever heeft het recht deelname te annuleren. Annulering kan door het kenbaar maken via een e-mail.
 • Na inschrijving geldt er een bedenktijd van 2 weken. U kunt uw inschrijving in deze 2 weken kosteloos annuleren.
 • Als u zelf uw deelname annuleert tot 3 weken vóór aanvang van de eerste bijeenkomst, zijn administratiekosten van €15 verschuldigd. Er zijn mogelijkheden om, in overleg, deze kosten te gebruiken voor deelname aan een andere workshop of cursus.
 • Als u zelf uw deelname annuleert vanaf 3 weken tot 1 week vóór aanvang van de eerste bijeenkomst, is de helft van het deelnamebedrag verschuldigd. Er zijn mogelijkheden om, in overleg, dit deelnamebedrag te gebruiken voor deelname aan een andere workshop of cursus.
 • Als u zelf uw deelname annuleert binnen één week voor aanvang én bij onderbreking van het programma is het volledige bedrag verschuldigd. Er zijn mogelijkheden om, in overleg, dit deelnamebedrag te gebruiken voor deelname aan een andere workshop of cursus.

 

 1. Annulering door Schrijftuintje
 • Schrijftuintje behoudt zich het recht voor om een programma te wijzigen en bij onvoldoende aanmeldingen het programma te annuleren.
  Bij annulering door Schrijftuintje krijgt u uw geld volledig terug.

 

 1. Tarieven
 • Schrijftuintje stelt de tarieven van alle activiteiten vast. Zij heeft het recht deze te allen tijden te wijzigen. Over wijzigingen van deze aard wordt via e-mail en de website gecommuniceerd.
 • Het uitgangspunt is dat kosten geen belemmering mogen zijn voor deelname. Mochten de tarieven zoals weergegeven op schrijftuintje.nl een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen zodat we mogelijkheden tot een korting kunnen bespreken.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • De organisatie en uitvoering van programma’s geschieden naar beste vermogen van Schrijftuintje. Wij kunnen echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.
 • Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de deelnemer en Schrijftuintje aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het programma ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelname, respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer.
 • Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient u uw huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen ten alle tijde per direct aan Miranda van der Vegt van Schrijftuintje kenbaar gemaakt te worden. Zij kan aan de hand hiervan, ter bescherming van uzelf, besluiten om toegang tot de activiteiten te weigeren.
 • Schrijftuintje is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

 

 1. Klachten
 • Schrijftuintje zet zich volledig in om haar activiteiten naar tevredenheid aan te bieden. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt dat dan per omgaande (schriftelijk, per email of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.